Day: March 11, 2019

tufziguo - Genitiv

Genitiv

tfzcugvhž - Dativ

Dativ

xrzctuvzi - Akkusativ

Akkusativ

n - Nominativ

Nominativ

zctuvzibuo - Modalverben

Modalverben

khizuft8zgu - W-FRAGEN

W-FRAGEN