angažirati

Ovaj glagol ćemo brzo naučiti, sličnost je velika.

 

Angažirati na njemačkom jeziku se kaže:

 

engagieren

 

Konjugacija glagola engagieren:

 

Prezent: ich engagiere

Preterit: ich engagierte

Perfekt: ich habe engagiert

 

Pomoćni glagol: haben

 

Primjer:

sich in einer Partei engagieren – angažirati se u stranci