Rečenice sa glagolima sa razdvojnim prefiksima, red riječi

Glagoli sa razdvojnim prefiksima (trennbare Verben) su glagoli u njemačkom jeziku kod kojih se prefiks odvaja od osnove glagola u određenim vremenima i situacijama. U nastavku su primjeri rečenica sa tim glagolima u različitim oblicima i sa različitim redom riječi:

 

1. Present Tense (Präsens)

Rečenica:

 • “Er steht früh auf.”
 • Prevod: “On ustaje rano.”

Objašnjenje:

 • “steht” je konjugirani oblik glagola “aufstehen” (ustati) u trećem licu jednine.
 • “auf” je razdvojni prefiks i stavlja se na kraj rečenice.

Rečenica:

 • “Sie fängt mit der Arbeit an.”
 • Prevod: “Ona počinje sa radom.”

Objašnjenje:

 • “fängt” je konjugirani oblik glagola “anfangen” (početi) u trećem licu jednine.
 • “an” je razdvojni prefiks i stavlja se na kraj rečenice.

Rečenica:

 • “Ich rufe dich morgen an.”
 • Prevod: “Pozvaću te sutra.”

Objašnjenje:

 • “rufe” je konjugirani oblik glagola “anrufen” (pozvati) u prvom licu jednine.
 • “an” je razdvojni prefiks i stavlja se na kraj rečenice.

2. Imperative (Imperativ)

Rečenica:

 • “Steh bitte früh auf!”
 • Prevod: “Ustani molim te rano!”

Objašnjenje:

 • “Steh” je imperativ glagola “aufstehen”.
 • “auf” je razdvojni prefiks i stavlja se na kraj rečenice.

Rečenica:

 • “Fang jetzt an!”
 • Prevod: “Počni sada!”

Objašnjenje:

 • “Fang” je imperativ glagola “anfangen”.
 • “an” je razdvojni prefiks i stavlja se na kraj rečenice.

Rečenica:

 • “Ruf mich heute Abend an!”
 • Prevod: “Pozovi me večeras!”

Objašnjenje:

 • “Ruf” je imperativ glagola “anrufen”.
 • “an” je razdvojni prefiks i stavlja se na kraj rečenice.

3. Past Tense (Präteritum)

Rečenica:

 • “Er stand früh auf.”
 • Prevod: “On je ustao rano.”

Objašnjenje:

 • “stand” je prošli oblik glagola “aufstehen” (ustati).
 • “auf” je razdvojni prefiks i stavlja se na kraj rečenice.

Rečenica:

 • “Sie fing mit der Arbeit an.”
 • Prevod: “Ona je počela sa radom.”

Objašnjenje:

 • “fing” je prošli oblik glagola “anfangen” (početi).
 • “an” je razdvojni prefiks i stavlja se na kraj rečenice.

Rečenica:

 • “Ich rief dich gestern an.”
 • Prevod: “Pozvao sam te juče.”

Objašnjenje:

 • “rief” je prošli oblik glagola “anrufen” (pozvati).
 • “an” je razdvojni prefiks i stavlja se na kraj rečenice.

4. Present Perfect (Perfekt)

Rečenica:

 • “Er ist früh aufgestanden.”
 • Prevod: “On je ustao rano.”

Objašnjenje:

 • “ist aufgestanden” je perfektni oblik glagola “aufstehen”.
 • Prefiks “auf” se spaja sa glagolom i ostaje zajedno.

Rečenica:

 • “Sie hat mit der Arbeit angefangen.”
 • Prevod: “Ona je počela sa radom.”

Objašnjenje:

 • “hat angefangen” je perfektni oblik glagola “anfangen”.
 • Prefiks “an” se spaja sa glagolom i ostaje zajedno.

Rečenica:

 • “Ich habe dich gestern angerufen.”
 • Prevod: “Pozvao sam te juče.”

Objašnjenje:

 • “habe angerufen” je perfektni oblik glagola “anrufen”.
 • Prefiks “an” se spaja sa glagolom i ostaje zajedno.

5. Future Tense (Futur I)

Rečenica:

 • “Er wird früh aufstehen.”
 • Prevod: “On će ustati rano.”

Objašnjenje:

 • “wird aufstehen” je futurni oblik glagola “aufstehen”.
 • Prefiks “auf” ostaje spojen sa glagolom.

Rečenica:

 • “Sie wird mit der Arbeit anfangen.”
 • Prevod: “Ona će početi sa radom.”

Objašnjenje:

 • “wird anfangen” je futurni oblik glagola “anfangen”.
 • Prefiks “an” ostaje spojen sa glagolom.

Rečenica:

 • “Ich werde dich morgen anrufen.”
 • Prevod: “Pozvaću te sutra.”

Objašnjenje:

 • “werde anrufen” je futurni oblik glagola “anrufen”.
 • Prefiks “an” ostaje spojen sa glagolom.

Zavisne rečenice (Glagol na kraju)

Rečenica:

 • “Er sagte, dass er mich morgen anruft.”
 • Prevod: “On je rekao da će me sutra pozvati.”

Objašnjenje:

 • U zavisnim rečenicama, glagol sa razdvojnim prefiksom ide na kraj rečenice i prefiks se spaja sa osnovom glagola.

Rečenica:

 • “Sie weiß, wann er aufsteht.”
 • Prevod: “Ona zna kada on ustaje.”

Objašnjenje:

 • Isto pravilo važi i ovdje: “aufsteht” je na kraju zavisne rečenice.

Rečenica:

 • “Ich hoffe, dass sie bald anfängt.”
 • Prevod: “Nadam se da će uskoro početi.”

Objašnjenje:

 • Opet, glagol “anfängt” je na kraju zavisne rečenice, sa prefiksom “an” spojenim sa osnovom.

Pitanja (Fragen)

Rečenica:

 • “Rufst du mich morgen an?”
 • Prevod: “Hoćeš li me sutra pozvati?”

Objašnjenje:

 • U pitanjima, konjugirani deo glagola dolazi na prvo mjesto, dok prefiks ostaje na kraju.

Rečenica:

 • “Steht sie wirklich so früh auf?”
 • Prevod: “Da li ona stvarno ustaje tako rano?”

Objašnjenje:

 • I ovde konjugirani deo glagola dolazi na prvo mjesto, a prefiks “auf” na kraju.

Rečenica:

 • “Fängt er bald mit der Arbeit an?”
 • Prevod: “Da li će uskoro početi sa radom?”

Objašnjenje:

 • Prefiks “an” je na kraju rečenice, dok je konjugirani deo glagola “fängt” na prvom mjestu.

Pročitaj: riječi sa korijenom ”gang”